Fetra H.

FULL STACK DEVELOPER

98 euro

Mes compétences

Symfony3, Symfony 4, PostgreSQL, PHP 7.2, PHP 5.x, MySQL, jQuery, JavaScript, Doctrine, Angular 2+